Tento web používá cookies . Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Čti více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

1.1. Záležitosti uvedené v tomto dokumentu, jako Všeobecné smluvní podmínky a přílohy, které jsou jejich nedílnou součástí - dále jen: VSP - řídí podmínky vztahující se na smlouvu/y, které vznikají v důsledku objednaného produktu ve Webové prodejně provozované společností Lambda Systeme Kft. (sídlo: 1106 Budapest, Akna utca 2-4., číslo v obchodním rejstříku: 01-09-166294, DIČ: 10755426-2-42, IČO: 10755426-4673-113-01., v zastoupení: Raimund András Wiesinger jednatel, e-mailová adresa: info@navalla.hu, telefonní číslo: 06 (1) 433-0500) − dále jen: Lambda - dostupné na adrese www.navalla.cz  - dále jen: webová prodejna.

2. Charakteristika pojmů použitých ve smlouvě

2.1. Přihlášení: Krok, který může splnit Uživatel - po vyplnění uživatelským jménem a heslem, které obdržel v rámci registračního procesu, který je podmínkou pro nákup ve Webové prodejně, a kliknutím na tlačítko "Přihlásit se". Bez přihlášení je Uživatel oprávněn pouze k používání funkcí, které jsou otevřeny pro Návštěvníky.

2.2. Uživatel: Právnická osoba nebo fyzická osoba vstupující do Webové prodejny, která po umístění produktů do košíku se stává oprávněnou pro objednávku/nákup, buď s registrací, nebo bez ní. Registrace se uskuteční podle postupu uvedeného v Příloze č. 1.

2.3. Zájemce: Návštěvník, Uživatel, který se přihlásí k zasílání Informačního listu.

2.4. Informační list: Informační list pravidelně zasílaný formou elektronického dopisu prostřednictvím Lambdy pro Zájemce, kteří se o to přihlásili, který obsahuje v první řadě odborné materiály, Lambda on-line marketingové kampaně, nabídky služeb, pozvánky na programy, zadruhé nejnovější nabídky a akce webové prodejny.

2.5. Košík: Takový virtuální "nákupní košík", který slouží na shromažďování produktu (produktů)/služby (služeb) zvolených budoucím Objednatelem pro Objednání. Budoucí Objednatel může poskytnout objednávku výhradně v souvislosti s produktem (produkty)/službou(službami) umístěnými v Košíku.

2.6. Sběr do košíku: Je krok, podrobně určený v Příloze č. 1., který se provádí v rámci procesu směřujícího k Objednání produktů, respektive služeb, distribuovaných ve Webové prodejně, který sestává ze zvolení daného produktu/služby a jeho umístění do košíku. Sběr do košíku se samostatně nepovažuje za Objednávku.

2.7. Návštěvník: Právnická osoba a fyzická osoba, která na webovou stránku www.navalla.cz  vstupuje bez registrace, a která disponuje oprávněními podle první uživatelské úrovně.

2.8. Objednávka: Je krok určený v kapitole nazvané "Postup objednávky" v Příloze č. 1. VSP, který obsahuje i kliknutí na tlačítko "Objednat", a který znamená aktivování produktu, respektive vytvoření právního vztahu, vztahujícího se na nákup a prodej produktu mezi Objednatelem a Lambdou.

2.9. Objednatel: Uživatel provádějící Objednávku.

2.10. Produktová stránka: Taková webová podstránka příslušející ke každému jednomu produktu distribuovanému na Webové stránce, která slouží podrobnému představení produktů, jakož i k nim příslušejících konkrétních nabídek.

2:11. Kupující: Takový Objednatel, který uhradil Kupní cenu jím objednaného produktu.

2:12. Kupní cena: Částka určená jako protihodnota produktu, která znamená brutto kupní cenu, a která je uvedena na Produktové stránce daného produktu a uhrazení, kterým se Objednatel stává Kupujícím.

2:13. Spotřebitel: Fyzická osoba určená podle záležitostí určených v bodě č. 3. § 8:1. Občanského zákoníku, která jedná mimo rámec svého zaměstnání, samostatného zaměstnání nebo obchodní činnosti.

2:14. Podnik: Osoba určená podle záležitostí určených v bodě č. 4. § 8:1. Občanského zákoníku, která jedná v rámci svého zaměstnání, samostatného zaměstnání nebo obchodní činnosti.

2:15. Příloha č. 1. : Příloha s názvem "Postup objednávky", která tvoří nedílnou součást těchto VSP.

2:16. Příloha č. 2. : Příloha s názvem "Informace o ochraně osobních údajů", která tvoří nedílnou součást těchto VSP.

2:17. Kupní smlouva: Akt, vzniklý mezi Lambdou a Kupujícím po ukončení objednávky, při odeslání potvrzení ze strany Lambdy, v maďarském jazyce, který je považován za uzavřený v písemné formě, na který se vztahují aktuálně platná nařízení VSP - zveřejněny na webové stránce Lambdy.

3. Obecná nařízení:

3.1. Podrobné informace - kromě záležitostí uvedených v tomto bodě -, vztahující se k používání Webové stránky, byly určeny v Příloze č. 1.

3.2. Používání Webové stránky je možné na jedné z níže uvedených uživatelských úrovní. K uživatelským úrovním se vztahuje oprávnění k používání odlišných funkcí podle toho, že uživatelská úroveň, která umožňuje využívání více funkcí, v sobě zahrnuje využívání každé z funkcí, které jsou nabízeny uživatelskými úrovněmi, které umožňují využívání méně funkcí. Návštěva Webové stránky - tam provedená registrace se v každém případě uskutečňuje na základě dobrovolnosti.

3.2.1. Návštěvník je oprávněn k zhlédnutí, stažení obsahu Webové stránky a k přihlášení do Informačního listu, dále má Návštěvník možnost se seznámit s Produktovými stránkami produktů nabízených k prodeji, produkt(y) dávat do košíku, a ve vztahu k nim provádět Objednávku.

Lambda si vyhrazuje právo, aby určité nabídky a možnosti slevového nákupu umožnila k vidění a dostupné pouze pro Uživatele.

3.2.2. Uživatel je oprávněn k nákupu uskutečněnému ve Webové prodejně. Možnost registrace ve Webové prodejně je otevřena výhradně fyzickým osobám se způsobilostí pro právní úkony. Pokud se zaregistruje osoba bez způsobilosti nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům - poskytnutím nepravdivé odpovědi na vztahující se otázku -, Lambda vylučuje odpovědnost za škody, které jsou tím způsobené.

3.2.2.1. Na základě záležitostí uvedených v Příloze č. 1. Uživatel může iniciovat vymazání své registrace, kterému je Lambda - v případě dodržení vhodného postupu - povinná vyhovět. V případě porušení nařízení uvedených v těchto VSP Uživatelem je Lambda oprávněna jeho registraci vymazat.

3.2.2.2. V případě vymazání své registrace, Uživatel - počínaje od uskutečnění výmazu registrace - ztrácí své oprávnění k využívání funkcí Webové prodejny, které jsou dostupné pro Uživatele. Po vymazání registrace Uživatel není vázán nařízeními VSP - kromě pravidel, týkajících se Návštěvníků.

Lambda před vymazáním registrace - prostřednictvím elektronického dopisu, odeslaného na e-mailovou adresu poskytnutou v rámci registračního procesu - odešle uživateli upozornění, ve kterém s vytyčením pěti (5) denní lhůty ho vyzve k tomu, aby zanechal svou činnost, která poskytuje podklad pro vymazání registrace, nebo aby dal do pořádku stav, který je v rozporu s nařízeními těchto VSP.

Pokud Uživatel v rámci termínu, který je uveden v upozornění, nesplní záležitosti, které jsou v něm uvedeny, Lambda - bez jakéhokoliv dalšího vyrozumění - je oprávněna k vymazání registrace Uživatele. Pokud ale uživatel splní záležitosti, uvedené v upozornění, Lambda vůči němu nepoužije sankci, vztahující se k vymazání registrace.

Pokud odeslání výše uvedeného e-mailu s upozorněním je odůvodněné takovým skutkem/zanedbáním Uživatele, který Lambdě způsobí škodu, - v souladu se záležitostmi uvedenými v Příloze č. 1. – je oprávněna v době do výše uvedeného termínu ohledně Uživatele omezit používání funkcí, dostupných na Webové stránce.

3.2.2.3. Pokud se vymazání registrace Uživatele uskuteční z důvodu porušení nařízení VSP, do 6 měsíců od uskutečnění vymazání není oprávněn znovu se zaregistrovat do webové prodejny.

4. Předmět VSP

4.1. Pokud Objednatel - na základě záležitostí, určených v Příloze č. 1. - Objedná produkt, který se prodává ve Webové prodejně, mezi Lambdou, jako prodávajícím a Objednavatelem, jako kupujícím ohledně objednaného Produktu vzniká kupní smlouva - dále jen: kupní smlouva. Podmínky smlouvy jsou tvořeny jednak podmínkami (zejména vztahujícími se k platbě a k doručení) zvolenými Objednatelem v rámci Objednávky, a z druhé strany nařízeními VSP. Na základě kupní smlouvy se Objednatel stává oprávněným k provedení vlastnického práva k produktu a na převzetí produktu, a Lambda se stává oprávněnou na Kupní cenu. Splnění výše uvedených oprávněni se uskuteční prostřednictvím Objednatele, v souladu s podmínkami, které byly zvoleny v rámci Objednávky.

4.2. 4.1 a charakterizované smlouvy se považují za on-line smlouvy podle odstavce (4) § 5. zákona Ekrtv. č. CVIII. z roku 2001 o elektronickém obchodu (dále jen Ekrtv.), respektive na základě nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) o smlouvách uzavřených mezi nepřítomnými osobami - dále jen: Nařízení - se považují za smlouvy uzavřené mezi nepřítomnými osobami, proto ohledně nich jsou směrodatná nařízení výše uvedených právních předpisů.

5. Objednávka

5.1. Provedením posledního z prvků procesu objednávky, určeného v Příloze č. 1., tj. prostřednictvím Objednávky, která zakládá smlouvu v souladu s aktuálním bodem v rámci bodu 4. se Objednatel stává oprávněným od Lambdy požadovat produkt. V souladu se záležitostmi uvedenými v odstavci (2) § 6. Ekrtv. je Lambda povinna Objednateli potvrdit Objednávku od odeslání Objednávky v očekávaném termínu v závislosti na charakteru Objednávky, ale nejpozději do 48 hodin. Potvrzení se uskutečňuje prostřednictvím elektronického dopisu, odeslaného na e-mailovou adresu Objednavatele, kterou poskytl v rámci registračního procesu, který obsahuje identifikátor objednávky, identifikaci objednaných produktů a zvolené podmínky (v první řadě platební a dodací). Potvrzení objednávky je možné považovat za uskutečněné - podle odstavce (3) § 6. Ekrtv. – když se výše uvedený potvrzující elektronický dopis stane pro Objednatele dostupným.

5.2. Lambda informuje Objednatele do 48 hodin o přijetí objednávky a doručí mu potvrzení o objednávce.

Pokud Objednatel neobdrží řádné potvrzení o objednávce do 48 hodin, v tom případě je Objednatel osvobozen od nabídkové vázanosti, není povinen převzít objednaný produkt, s výjimkou, pokud Lambda důvěryhodným způsobem (prokázáním se elektronickou doručenkou potvrzující převzetí e-mailu) potvrdí převzetí objednávky Objednatelem.

Pokud ale Objednatel do 48 hodin od převzetí objednávky nevznese písemnou námitku proti podmínkám uvedeným v potvrzení o objednávce, tak je povinen odeslaný Produkt (Produkty) převzít.

Lambda může požadovat uhrazení nákladů, které vzniknou z neuskutečnění, odmítnutí.

(Více informací: právo na odstoupení od smlouvy).

E-mail s potvrzením obsahuje údaje, poskytnuté v rámci nákupu, údaje objednávky, název a cenu objednaného produktu (produktů), zvolené platební a doručovací podmínky, číslo objednávky, jakož i kromě toho poznámky Objednatele v souvislosti s objednávkou.

6. Garance, záruka

6.1. Uživatel bere na vědomí, že Lambda ve Webové prodejně prodává produkty s certifikovanými parametry od různých výrobců, v baleních od výroby, tj. Lambda sama nevyrábí produkty.

6.2. Množstevní a kvalitativní převzetí zboží se uskuteční při realizaci doručení, předáním a převzetím.

V rámci předávacího-přebíracího řízení je Kupující povinen produkt prozkoumat z množstevního a kvalitativního hlediska. V případě dodávky bezchybného z hlediska množství a kvality je povinen Kupující nebo jeho zástupce (v případě přepravy ze skladu jeho přepravce) tuto skutečnost uznat identifikovatelným podpisem. Smlouva nebo objednávka může obsahovat seznam osob, které jsou způsobilé pro převzetí dodávky, kromě osob, které jsou jinak způsobilé k zastupování společnosti.

Případné nedostatky, které lze zjistit při převzetí, je Kupující povinen uvést do zápisu a o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Prodávajícího.

Pokud Kupující zjistí, že množství nebo kvalita odevzdaných produktů nevyhovuje záležitostem uvedeným v potvrzení o objednávce, v tom případě musí zápis obsahovat následující:

a) místo a čas sepsání, jakož i jeho důvod,

b) jméno přítomných osob, s uvedením skutečnosti, z jakého titulu spolupracovaly,

c) datum předání, jakož i způsob skladování a střežení produktu,

d) popis stavu balení,

e) míru nedostatku s uvedením možné příčiny, způsob zjištění nedostatku, respektive přesný popis kvalitativních chyb produktu, s uvedením předpokládané příčiny vzniku a rozsahu vzniklé škody,

f) požadavek, který se hodlá uplatnit v důsledku nedostatku / chyby,

g) skutečnost, kdy kterýkoli z přítomných nesouhlasí s jednotlivými zjištěními zápisu.

Kupující bere na vědomí, že po 15 dnech od uskutečnění dodání nemůže vznést námitky ohledně množství. Lambda a Kupující dále uvádějí, že pokud Kupující ohledně převzatého zboží po uplynutí 3 dnů od přijetí vystavené faktury míní uplatnit námitku, nese důkazní břemeno ohledně chybného převzetí.

Právní záruky a záruky za věcné nedostatky v souvislosti s produktem budou po uplynutí 3 měsíců promlčeny.

Lambda v nejširším rozsahu, jaké právní předpisy připouštějí, vylučuje svou odpovědnost v případě řádně oznámených, respektive uplatněných chyb.

Na základě výše uvedeného se pod pojmem Kupující rozumějí podniky. V případě fyzických osob, tj. spotřebitelů, Lambda ohledně záruky a garance jedná v souladu s aktuálně platnými předpisy Občanského zákoníku.

7. Oznamovací povinnost

7.1. Pokud předání produktu zakoupeného prostřednictvím Webové prodejny Objednavateli Lambda nemůže splnit z důvodu příčiny, kterou jí nelze přičíst, a která skutečně přetrvává, respektive slouží jako překážka při plnění, Lambda se zaručuje, že o této skutečnosti neprodleně informuje Kupujícího prostřednictvím dopisu odeslaného na e-mailovou adresu poskytnutou v rámci registračního procesu. V případě vyrozumění, pokud Objednatel již uhradil kupní cenu, Lambda je povinna kupní cenu Objednateli navrátit. V případě sporu je povinnost prokázání přetrvávání, vážnosti příčiny, respektive jejího zabraňujícího charakteru, na straně Lambdy.

7.2. Pokud Lambda v případě ustanovení v bodě č. 7.1 zanedbá Oznámení, je povinna Kupujícímu uhradit již vyplacenou kupní cenu, respektive všeobecné odškodnění v částce 20% z Kupní ceny.

8. Právo na odstoupení od smlouvy v případě spotřebitelů

8.1. Objednatel fyzická osoba, která je považována za spotřebitele podle výše uvedeného, je na základě záležitostí uvedených v Nařízení a v tomto bodě oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, která vzniká prostřednictvím Objednávky. Objednatel fyzická osoba, která je považována za spotřebitele, může své právo na odstoupení od smlouvy využít do čtrnácti (14) pracovních dní od převzetí produktu, jakož i toto své právo může využívat i v období mezi dnem uzavření smlouvy a převzetím produktu.

Pokud Fyzická osoba, která je považována za spotřebitele hodlá využít své právo na odstoupení od smlouvy, své jednoznačné prohlášení obsahující úmysl odstoupení od smlouvy je povinna doručit Lambdě poštou, doporučeným dopisem s doručenkou, na adresu 1117 Budapest, Hengermalom út 47/A., nebo faxem prostřednictvím faxového čísla (36-1) 371-2745 nebo elektronickým dopisem prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu webaruhaz@lambda.hu.

Aby využití práva na odstoupení od smlouvy, Objednatel fyzická osoba, která je považována za spotřebitele může využít i vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy, který se nachází na odkazu na konci VSP.

V případě stavebních produktů distribuovaných Lambdou, v případě Objednatele fyzické osoby, která je považována za spotřebitele neexistuje takový výjimečný případ - z označených v § 29. Nařízení vlády č. 45/2014. (II.26.) -, u kterého by mohla uvedená osoba využít své právo na odstoupení od smlouvy.

8.2. Pokud Objednatel fyzická osoba, která je považována za spotřebitele využije své právo na odstoupení od smlouvy, uvedené v bodě č. 8.1., je povinna produkt na své vlastní náklady doručit zpět Lambdě tak, že produkt převeze na sídlo nebo provoz Lambdy. Podmínkou uplatnění práva odstoupit od smlouvy je navrácení produktu Lambdě - spolu s jeho úplnými neporušenými balícími a produktovými prvky. Kromě výše uvedeného Objednatel nenese žádné další náklady, ale je povinen uhradit Lambdě škodu vyplývající z používání produktu v nesouladu s jeho určením.

8.3. Pokud Objednatel fyzická osoba, která je považována za spotřebitele odstoupí od smlouvy uzavřené s Lambdou prostřednictvím Webové prodejny, neprodleně, ale nejpozději do 14 dnů od převzetí vyhlášení navrátí Lambda všechny platby, uskutečněné Objednatelem fyzickou osobou, která je považována za spotřebitele, včetně nákladů na přepravu (s výjimkou těch nákladů vzniklých z toho důvodu, že Objednavatel fyzická osoba, která je považována za spotřebitele zvolil jiný způsob přepravy, odlišný od nejlevnějšího obvyklého způsobu přepravy, který byl nabídnut Lambdou).

Při zpětné úhradě použije Lambda způsob platby totožný s původním způsobem platby použitým v rámci transakce, s tou výjimkou, že Objednavatel fyzická osoba, která je považována za spotřebitele poskytne svůj vyslovený souhlas pro využití jiného způsobu platby; z použití tohoto platebního způsobu Objednavatel fyzická osoba, která je považována za spotřebitele nenese žádné náklady navíc.

9. Poskytnutí informací

V tomto bodě VSP, na základě své povinnosti stanovené v odstavci (1) § 9. Nařízení Lambda informuje Návštěvníky, Uživatele o následujících.

10. Způsoby platby a doručení

V případě produktů, distribuovaných prostřednictvím Webové prodejny, způsoby platby s možností volby na Webové stránce znamenají záležitosti, které jsou uvedeny na Webových stránkách, jakož i zde níže. Lambda si vyhrazuje právo na to, aby v souvislosti s určitými produkty umožnila volbu jen některého z níže uvedených způsobů platby.

10.1.1. Platba v hotovosti

Platba v hotovosti / platební kartou při převzetí objednaného produktu na tom provozu Lambda Systeme Kft., kterou Kupující v rámci své objednávky označil jako místo převzetí.

10.1.2. Platba bankovním převodem předem

Pokud Objednatel při uskutečnění objednávky zvolil způsob platby bankovním převodem, v tom případě se Lambda zavazuje, že Objednateli, současně s doručením e-mailu s potvrzením objednávky doručí i informační list, ve kterém odešle údaje, potřebné pro uskutečnění převodu (název příjemce, číslo bankovního účtu, poznámka).

V případě tohoto způsobu platby budou objednané produkty doručeny, jakmile bude celková kupní cena připsána na účet Lambdy.

Lambda vklad na svůj bankovní účet provedený v hotovosti z důvodů nákladů navíc neumí přijmout.

V případě bankovního převodu provedeného předem, je účelné konzultovat s Lambdou před zahájením převodu . Kupující bere na vědomí, že náklady na doručení v každém případě nese on.

10.1.3. Dobírka

Pokud protihodnotu objednávky hodláte uhradit při převzetí balíku, v tom případě zvolte způsob platby "Na dobírku".

10.1.4. PayU

Kroky procesu platby platební kartou

Kupující na internetových stránkách obchodníka, po volbě způsobu platby platební kartou bude přesměrován na platební stránku PayU, opatřenou bezpečným komunikačním kanálem. Datový obsah platební stránky PayU je šifrovaný a chráněný, o jeho obsahu nezíská informace ani obchodník.

V rámci transakce je třeba zadat číslo karty, datum platnosti a 3číselný bezpečnostní kód, nacházející se v podpisovém pásu zadní strany karty.

Po iniciování transakce karta přechází schvalováním v reálném čase, v jehož rámci se zkontroluje originalita karetních údajů, limit krytí a limit nákupu, prostřednictvím banky, která kartu vystavila.

Pokud jsou karetní údaje po kontrole správné, uhrazenou částku banka vinkuluje na kartě. Zatížení částky z bankovního účtu se v závislosti na bance uskuteční do několika dní.

10.2. Způsob doručení

Objednatel si může vybrat z níže uvedených způsobů doručení v zájmu pořízení produktů, které zakoupil prostřednictvím Webové prodejny. Lambda si vyhrazuje právo, aby v souvislosti s určitými produkty umožnila volbu jen některého z níže uvedených způsobů přepravy.

10.2.1. Osobní převzetí na určeném provozu Lambda

Lambda v rámci objednávky zajistí Kupujícímu možnost, aby s volbou způsobu osobního převzetí Kupujícím bylo zvoleno i to, na které z provozů Lambdy chce tak Kupující učinit.

Lambda se zavazuje, že v souvislosti s daným Produktem (Produkty) bude v rámci objednávky uveden mezi možnostmi pouze ten provoz, kde jsou dány Produkty vhodným způsobem k dispozici.

10.2.2. Doručení prostřednictvím přepravce Lambdy

Pokud Objednatel zvolí tento způsob doručení, objednané Produkty mu doručí přepravce pověřený prostřednictvím Lambdy - na adresu v Maďarsku, která je uvedena v jeho uživatelském účtu jako adresa doručení. Pokud Objednatel chce požádat o doručení na jinou adresu, než je adresa uvedená v jeho uživatelském účtu jako adresa doručení, může tak učinit v rámci procesu objednávky poskytnutím adresy uvedené na vhodném místě.

10.2.3. Doručení kurýrní službou GLS

Kurýrní služba doručí objednaný produkt na vámi uvedenou adresu doručení, kde ho můžete převzít na místě, osobně.

10.2.4. Balíkový bod GLS

V případě on-line nákupů je nejpopulárnější doručení kurýrní službou od domu k domu, ale rok od roku roste i poměr osobního převzetí. Objednavatelé mohou převzít zboží pohodlně a podle svého vlastního časového harmonogramu prostřednictvím Balíkových bodů GLS, kde je zajištěna možnost platby hotovostí.

Balíkové body GLS se nacházejí na místech s dobrým přístupem, například v nákupních centrech, na čerpacích stanicích, v knihkupectvích nebo v jiných rušných obchodech. Většina z nich očekává klienty, kteří chtějí převzít nebo podat balík s dlouhou otevírací dobou, třeba i o víkendech. GLS odešle adresátovi o doručení zboží e-mailovou nebo SMS zprávu. Kupující může balík převzít kdykoliv do 5 pracovních dnů, s přihlédnutím na otevírací dobu balíkových bodů GLS.

10.3. Ceny uvedené na Produktových stránkách, příslušejících k jednotlivým produktům - jako kupní ceny - obsahují částku daně z přidané hodnoty - dále jen DPH. Pokud Objednatel v rámci objednání Produktu zvolí takový způsob doručení, podle kterého produkt na jím uvedenou adresu doručí přepravce pověřený prostřednictvím Lambdy, o nákladech tohoto doručení se může informovat v průběhu volby způsobu přepravy. V ceně za přepravu je zahrnuta částka DPH.

10.4. Realizace procesu nákupu provedeného ve Webové prodejně - kromě Kupní ceny, respektive ceny za přepravu - je bezplatné, e-mailová komunikace potřebná k nákupu není zpoplatněna. 

10.5. Lambda se zavazuje, Uživateli (na jméno a adresu, kterou uvede Uživatel), za každý nákup, uskutečněný prostřednictvím Webové prodejny, vystavit fakturu v souladu s ustanoveními, uvedenými v zákoně o účetnictví. Uživatel v souhlase s těmito VSP bere na vědomí, že Lambda neodpovídá za správnost údajů, poskytnutých Uživatelem.

10.6. Lambda uvádí, že nabídky zveřejněné ve Webové prodejně jsou platné až do odvolání, respektive do vyprodání zásob.

10.7. Tam kde tyto VSP předepisují písemnou komunikaci, rozumí se pod tím doručení adresátovi na e-mailovou adresu uvedenou na webové stránce. Pokud je třeba doručit psaný list uživateli, může to Lambda uskutečnit prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Uživatele poskytnutou v rámci registračního procesu. E-mailová adresa Lambdy se nachází na Webové stránce.

11. Informační list

11.1. Osoba umístěná na každé uživatelské úrovni má možnost se přihlásit na zasílání novinek, což může uskutečnit prostřednictvím okénka na přihlášení se, umístěného na Webové stránce.

Prostřednictvím přihlášení, Zájemce souhlasí s tím, aby mu Lambda v elektronickém dopise odeslala informační list, na e-mailovou adresu poskytnutou v rámci přihlášení přihlašující se osoby.

11.2. Přihláška na zasílání Informačního listu se v každém případě uskutečňuje na základě dobrovolnosti. Návštěvník, Uživatel Webové prodejny se z ní může bez následků kdykoliv odhlásit.

11.3. Přihlášením se k zasílání Informačních listů Zájemci souhlasí s tím, aby Lambda na základě informací uvedených v Příloze č. 2. zpracovávala jen tam uvedené údaje. Souhlas podle tohoto bodu je v souladu se souhlasem, který je určen v bodě a) odstavce (1) § 5. Zákona č. CXII z r. 2011 o právu na samostatné rozhodování o informacích a o svobodě informací – dále jen Infozákon.

12. Duševní vlastnictví

12.1. Na základě zákona č. LXXVI z roku 1999 o autorských právech – dále jen Autorský zákon – webová stránka www.lambda.hu, Webová prodejna, respektive celý obsah, který je na ní umístěn, respektive jeho každý jeden prvek – dále jen společně: Dílo – je pod ochranou autorského práva, autorské právo náleží Lambdě.

12.2. O díle je zakázáno v jakékoliv formě vyhotovit kopii, nahrát je v analogové, nebo v digitální formě, znovu vytvořit, rozšiřovat, postoupit, stahovat, upravovat, dále prodávat nebo zveřejňovat. Použití jakéhokoliv obsahu Díla realizované v jakékoliv formě, jeho použití s obchodním nebo jiným cílem je možné výhradně v případě dopředného písemného souhlasu Lambdy.

12.3. Porušení výše uvedených záležitostí - v jakékoliv formě - bude mít za následek vzetí k odpovědnosti porušitele práva.

13. Omezení a výhrada odpovědnosti

13.1. Lambda neodpovídá za průběžné, bezchybné fungování a bezvirózní stav Webové stránky a k ní příslušejících ostatních webových stránek. Lambda také neodpovídá za škody vyplývající z případně vzniklých chyb komunikačních nástrojů, z porušení internetové sítě, respektive kteréhokoliv softwaru.

13.2. Lambda si vyhrazuje právo, aby v souvislosti s těmi Objednavateli/Zákazníky, kteří před aktuální Objednávkou ve více případech porušili nařízení vztahující se k platbě, uvedené v těchto VSP, splnili odeslanou Objednávku výhradně zvolením takového způsobu platby, u níž se úhrada kupní ceny uskutečňuje předem.

14. Jiné otázky v souvislosti s používáním Webové stránky

14.1. Uživatel v rámci užívání Webové stránky je povinen jednat v souladu s požadavky dobré víry a čestnosti, za dodržování souvztažných a právních předpisů. Na základě výše uvedeného Uživatel nemůže Webovou stránku používat k šíření protiprávního obsahu, počítačových virů, nebo na neoprávněné získávaní údajů (phishing). Pokud se to přece uskuteční, Uživatel je povinen nést z toho vyplývající odpovědnost za přečiny, trestní odpovědnost, respektive odpovědnost za odškodnění. Uživatel odpovídá vůči Lambdě zvlášť za všechny takové škody, které utrpěla Lambda, které byly způsobeny neregulérním a/nebo protiprávním používáním Webové stránky Uživatelem. Pokud se dostane na vědomí Lambdy jakékoliv neregulérní nebo protiprávní použití Webové stránky, je oprávněna - na základě ustanovení uvedených v bodě 3.2.2.1. - vymazat registraci uživatele.

14.2. Uživatel - bez předchozího písemného souhlasu Lambdy - není oprávněn používat webovou stránku Lambda, respektive Webovou prodejnu na reklamní nebo jiné promoční cíle, použití webové stránky nebo Webové prodejny na politické cíle je přísně zakázáno. Uživatel souhlasí s tím, aby obsah, který sám nahrál na webovou stránku, Lambda použila, zejména aby je upravila, změnila, kopírovala, respektive rozšiřovala.

14.3. Lambda si vyhrazuje právo, aby kdykoli změnila nebo zrušila kteroukoliv část Webové prodejny.

15. Souhlas a modifikace VSP

15.1. Podmínkou registrace na Webové stránce, tj. získání titulu Uživatele, je souhlas s těmito VSP. V rámci registračního procesu můžete uskutečnit souhlas s VSP prostřednictvím vysloveného prohlášení. Souhlas s VSP znamená, že uživatel přijímá podmínky uvedené ve VSP vůči sobě jako povinné.

15.2. Vstupem do webové prodejny Návštěvník uznává nařízení těchto VSP vůči sobě jako povinné.

15.3. Lambda - z důvodu přizpůsobení distribuci produktů prostřednictvím webové prodejny a případným změnám v právních předpisech - si vyhrazuje právo, aby nařízení těchto VSP při jedné (1) příležitosti čtvrtletně revidovala a v případě potřeby iniciovala jejich změnu. Iniciování změny VSP a jejich odsouhlasení Uživateli se uskutečňuje podle následujícího.

Lambda alespoň patnáct (15) dní před vstupem modifikace VSP v platnost - prostřednictvím elektronického dopisu odeslaného na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registračního procesu - informuje uživatele o nařízeních VSP, kterých se modifikace týká. Pokud po přijetí Uživatelem elektronického listu v souladu s výše uvedenými záležitostmi se Uživatel přihlásí do Webové prodejny, v tom případě jeho skutek znamená vyslovení souhlasu z jeho strany s modifikací/modifikacemi VSP. Jestliže před vstupem modifikace/modifikací VSP v platnost se Uživatel nepřihlásí do webové prodejny, ale v důsledku elektronického listu, který mu byl odeslán v souvislosti s modifikacemi, nevznese námitky, v tom případě modifikaci z jeho strany – prostřednictvím konkludentního chování – je třeba považovat za odsouhlasenou.

16. Ostatní a závěrečná ustanovení

16.1. Právní spory, které vznikají v důsledku kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Objednávky (nákupu) provedené ve Webové prodejně mezi Lambdou a Uživatelem – dále jen: Strany – se v první řadě pokusí vypořádat mezi sebou, jednáním. Výše uvedené záležitosti jsou směrodatné v případě právních sporů vyplývajících z porušení VSP. Pro právní vztah mezi Stranami je směrodatné maďarské právo.

16.2. V těch otázkách, které nejsou řízeny VSP a jejími přílohami, které tvoří jejich nedílnou součást, jsou směrodatná nařízení podle aktuálně platných právních předpisů Maďarska, v první řadě občanského zákoníku, Ekrtv., Nařízení, Vládního nařízení a nařízení NGM číslo 19/2014. (IV.29) o řízení garančních a záručních požadavků uplatňovaných v rámci spotřebitelské smlouvy.

16.3. Pokud by byla ustanovení těchto VSP částečně nebo v celosti neplatná, tato skutečnost se netýká platnosti ostatních ustanovení, respektive ostatních částí neplatného ustanovení. Namísto neplatného ustanovení nebo jeho části, která je neplatná je třeba použít takové ustanovení, respektive neplatné ustanovení je třeba nahradit takovou platnou úpravou, která je nejblíže k hospodářskému cíli, kterého se hodlá dosáhnout neplatným ustanovením.

Příloha č. 1. - Postup objednávky

Webová prodejna Lambda poskytuje pro Uživatele možnost ukázky produktů a on-line objednávky.

Ve Webové prodejně může Uživatel surfovat pomocí jednotlivých bodů v menu.

Produkty se nacházejí zařazeny v systému kategorií.

V kategorii Akční produkty se nacházejí všechny akciové produkty, nabízené v prodejně. V menu Novinky se nacházejí nové produkty v nabídce webové stránky.

V rámci kategorie "Kategorie produktů" se nachází seznam produktů (v uspořádání v boxech).

Ze seznamu produktů je dostupná Produktová stránka (podstránka) kliknutím na název produktu, zde můžete získat informace o podrobných vlastnostech a ceně produktu, který chcete objednat.

Na webové stránce je možnost vyhledat produkt na základě klíčového slova, zúžením na každou kategorii.

Výsledky produktů vyhovující podmínkám vyhledávání se zobrazují podobně, jako kategorie, v malých boxech.

Zvolený produkt lze do košíku vložit pomocí tlačítka Do košíku, vedle tlačítka lze nastavit potřebný počet kusů. Uživatel může zkontrolovat obsah košíku pomocí menu Košík. zde může modifikovat to, jaké množství hodlá koupit z produktu, vloženého do košíku, respektive může danou položku vymazat.

Uživatel může v procesu nákupu pokračovat kliknutím na tlačítko Objednat.

Ve druhém kroku má možnost vstupu, registrace, jakož i možnosti nákupu bez registrace.

 

V případě registrace musí uživatel poskytnout následující údaje:

- e-mailová adresa,

- heslo,

- jméno/název firmy,

- adresa bydliště/sídla,

- v případě firmy číslo v obchodním rejstříku,

- telefonní číslo,

- fakturační adresa,

- adresa doručení.

O úspěšné registraci se může Uživatel informovat prostřednictvím e-mailu a na webové stránce Webové prodejny.

Uživatel může požádat Poskytovatele o vymazání své registrace prostřednictvím e-mailu, v tom případě pro nový nákup se musí znovu zaregistrovat.

Pokud Uživatel poruší nařízení uvedená ve VSP, Lambda je oprávněna na vymazání jeho registrace, na základě ustanovení uvedených v bodě VSP 3.2.2.2.

Za udržení v tajnosti přístupových údajů je zodpovědný Uživatel.

Uživatel je odpovědný za aktualizaci svých údajů, a je povinen Poskytovateli oznámit, pokud se dověděl, že třetí osoba zneužila jeho osobní údaje.

V případě zapomenutého hesla je na webové stránce možné požádat o nové heslo na registrovanou e-mailovou adresu.

Pokud byl Uživatel již dříve zaregistrován na webové stránce, v procesu objednávky je možné pokračovat poskytnutím své e-mailové adresy a hesla.

Jako další krok objednávky, Uživatel musí zvolit pro něj vhodný způsob platby a doručení.

Uživatel může prostřednictvím souhrnné stránky zkontrolovat všechny své dřívější uvedené údaje, produkty, které chce objednat, jakož i jejich množství.

V případě chyby uvedených dat nebo změny požadovaného množství může uvedené údaje opravit. Pokud je vše v pořádku, pomocí tlačítka Odeslat objednávku může zkompletovat svoji objednávku. O tom dostane vyrozumění na webové stránce, resp. prostřednictvím e-mailu.

Kliknutím na tlačítko "Objednat" Objednatel bere na vědomí, že mu vznikají platební povinnosti.

Pokud chybný údaj zjistí po odeslání objednávky (např. V potvrzujícím e-mailu) tuto skutečnost musí oznámit neprodleně, ale nejpozději do 24 hodin Poskytovateli. Pokud tuto svou povinnost nesplní, z toho vznikající vadné plnění nebo neplnění není možné připsat Poskytovateli k tíži.

Poskytovatel může od Spotřebitele žádat úhradu svých nákladů navíc, které vznikly v důsledku zanedbání nebo nedbalosti Spotřebitele (přepravní a administrativní náklady).

Nezávisle na úmyslu objednání může uživatel provést vstup pomocí okna "Vstup zákazníka" nebo menu "Vstup".

Po vstupu se objeví položka menu s názvem Změna údajů, kde bude moci změnit své údaje poskytnuté v rámci registrace, a může sledovat i údaje a stav odeslaných objednávek.

Název poskytovatele úložného prostoru: Magyar Telekom Nyrt. 

Sídlo poskytovatele úložného prostoru: 1519 Budapest, Pf.434 

E-mailová adresa poskytovatele úložného prostoru: uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu 

Kontakt na zákaznický servis: 1435


 

Popisky připojené k obsahu: hírek
Na začátku stránky