Tento web používá cookies . Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Čti více

Ochrana soukromí

OBECNÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI LAMBDA SYSTEME KFT


 

Cílem těchto informací pro zpracování osobních údajů je, aby s cílem vyhovění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů (dále jen: Nařízení nebo GDPR), umožnili přehled o tom, že společnost Lambda Systeme Kft. (dále jen: Společnost) s jakým cílem, na základě jakých právních podkladů sbírá a používá osobní údaje fyzických osob, kdo má k nim přístup, kdo je může vidět a pro koho jsou přenášeny, kdy se zachovají údaje i Subjekt údajů disponují jakými právy v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů.

 1. Zásady správy osobních údajů

Osobní údaje se smí získat a zpracovávat pouze čestným a zákonným způsobem. Osobní údaje lze uložit pouze na určité a na zákonné cíle a jiným způsobem je jejich zakázáno použít. V zájmu ochrany osobních údajů uložených v automatizovaných datových souborech je třeba provést vhodné kroky v zájmu ochrany osobních údajů, zabránění jejich náhodnému nebo neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, jakož i neoprávněnému přístupu, úpravám nebo rozšiřování.

 1. Definice

 

zpracovatel“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

 

správce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

 

zpracování“: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

 

omezení zpracování“ označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

 

předání osobních údajů”: zpřístupnění údajů specifické třetí osobě;

 

"vymazání osobních údajů": učinění údajů nerozpoznatelným takovým způsobem, že jejich znovunastolení již není možné;

 

"zveřejňování osobních údajů": umožnění přístupu osobních údajů pro kohokoliv;

 

příjemce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Ty orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem unie a členského státu, se za příjemce nepovažují;

 

systém”: soubor technických řešení vykonávajících strojní zpracování Správce osobních údajů (dále jen: "Systém"); „Systém”);

subjekt údajů”: osoba, identifikovaná nebo - přímým nebo nepřímým způsobem - identifikovatelná na základě osobního údaje, která vždy musí být určena osoba;

"souhlas": dobrovolné a určité vyjádření vůle Subjektu údajů založené na přiměřeně poskytnuté informací a kterým jednoznačně souhlasí se zpracováním jeho se týkajících osobních údajů – obecně, nebo pro specifické úkony;

třetí strana“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo Zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

 

profilování“: jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;

 

osobní údaje“: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

 

"klient" za klienta je třeba považovat každého, kdo (který) od člena Integrační organizace využije finanční, doplňkové finanční, investiční a pojistné služby. Za klienta je nutno považovat i tu osobu, která kontaktuje člena Integrační organizace nebo zpracovatelem člena Integrační organizace s cílem využití služeb.


 

V ostatních se pod pojmy těchto Pravidel rozumí obsah podle výkladu pojmů uvedených v § 3. Infozákonu a Zákona o ochraně majetku.


 

Společnost pro správu osobních údajů:

Název: Lambda Systeme Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Sídlo: 1106 Budapest, Akna u. 2-4

Číslo v obchodním rejstříku: 01 09 166294

Daňové číslo: 10755426-2-44

Poštovní adresa: 1475 Budapest, Pf. 228.

E-mailová adresa: adatkezeles@lambda.hu

Jméno zastupující osoby: Raimund András Wiesinger

Kontakt zástupce: director@lambda.hu

 1. Cíl a právní základ zpracování osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním produktů a služeb

Součástí provozu Společnosti, tím pádem i přípravy, respektive poskytování produktů a služeb a poskytování smluvního plnění je i zpracovávání osobních údajů Subjektů údajů.

Cílem zpracování osobních údajů je identifikace a kontrola Subjektů údajů, udržování vztahů, v případě, pokud nastanou podmínky pro uzavření smlouvy uzavření samotné smlouvy, respektive komunikace v souvislosti s plněním smlouvy, jakož i vzájemné plnění a uplatnění práv a povinností spojených s využíváním produktů a služeb.

Společnost využije jím zpracovávané osobní údaje, které jsou k dispozici pouze v souvislosti s využíváním produktů a služeb, s jejich plněním a jen v potřebné míře. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů má za následek nemožnosti využívání produktů, služeb, v těchto případech se využívání produktů, služeb neuskuteční.

  1. Zpracování osobních údajů, které jsou pro Společnost určeny jako právní povinnost

Pro Společnost předepisují některé právní předpisy povinné zpracování a předávání osobních údajů, kde je právním podkladem pro zpracování osobních údajů v první řadě plnění nařízení zákona, respektive jiné právní povinnosti.

Do tohoto okruhu patří například přenos osobních údajů pro kontrolní orgány a instituce, zpracování osobních údajů, poskytování osobních údajů v případě kontaktování, žádosti o poskytnutí osobních údajů nařízené soudem, pátracími orgány, jako například hlášení faktur vůči daňovým úřadem, nebo v případě zaměstnanců přenosy dat v souvislosti s daňovými přiznáními.

  1. Zpracování osobních údajů z marketingových účelů

Společnost se z času na čas objevuje na trhu novými produkty a službami, respektive pro využívání svých služeb čas od času poskytuje slevy v rámci akcí. O svých produktech, akcích, respektive slevách s možností využití chce pravidelně informovat své klienty. V souladu s tím z dalšího účelu, v zájmu poskytování informací o nových produktech a službách, účinnější obsluhy Subjektů údajů, více šité na míru, odesílání reklamních odkazů, výkonu marketingové činnosti, na základě výslovného, dobrovolného a kdykoli odvolatelného souhlasu Subjektů údajů se také uskutečňuje sběr a zpracování osobních údajů (např. na webových stránkách prostřednictvím přihlášení se na reklamu, odeslaných listů s novinkami, prostřednictvím registrace, propagovaných soutěží, atd.).

Pokud osoba, která v předešlých poskytla svůj souhlas, nehodlá dále v budoucnu dostávat od Společnosti odkazy s reklamním, marketingovým obsahem, své prohlášení s odvoláním může uskutečnit následujícím způsobem:

 • poštovní zásilkou

 • E-mailem

 • Osobně v sídle Společnosti v otevírací době (v pracovní dny mezi 10-16 hodinou)

 

Ty Subjektů údajů, které odvolají svůj souhlas poskytnutý pro zasílání reklamních, marketingových odkazů, na základě nařízení zákona se dostanou na tzv. "Zákazový seznam", aby se pro ně v budoucnu neprovádělo odesílání marketingových odkazů.

  1. Zpracování osobních údajů z jiných účelů

   1. Snímky kamerových záznamů z monitorování prostorů

Cílem vyhotovení uložených kamerových záznamů je ochrana osob a majetku, ochrana bezpečnosti a zdraví při práci, prevence kriminality, dokazování pojistných událostí, jakož i ochrana obchodního tajemství.

O provedení a ukládání kamerových záznamů z monitorování prostorů, o účelech, právním podkladu, doby uložení zpracování osobních údajů, které s tím souvisí, respektive o jejich místě poskytuje představení a informace upozorňující oznámení umístěny na hranici dotčené oblasti.

   1. Používání "koláčků" nebo pod jiným názvem "cookies" na webové stránce

"Koláček ("cookie") je takový textový soubor malých rozměrů, který je uložen na pevném disku počítače nebo mobilního zařízení a aktivuje se při pozdější návštěvě. Webové stránky používají cookies s tím účelem, aby uložili informace související s návštěvou (naše navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, údaje o surfování, opuštění stránky), respektive osobní nastavení, ale tyto údaje jsou údaji, které nelze dát do souvislosti s osobou Subjektu údajů. Tento nástroj napomáhá při vytvoření webové stránky, která více vyhovuje uživatelům, ve velké míře přispívá ke zvyšování on-line zážitku Subjektů údajů. Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá cookies, ale Subjekty údajů mají možnost je vymazat nebo odmítnout. Nakolik je každý internetový prohlížeč odlišný, Subjekty údajů mohou nastavit své preference v souvislosti s cookies jednotlivě, pomocí seznamu nástrojů internetového prohlížeče.

Na webové stránce je možné použít reklamu založenou na chování pouze tehdy, pokud k tomu Subjekt údajů poskytl svůj dobrovolný souhlas, založený na vhodném informováni dopředu.

O skutečném použití "koláčku" ("cookie") se informování Subjektu údajů probíhá tak, že se na webové stránce Společnosti na dobře viditelném a dobře výrazném a trvalém místě umístí upozornění na používání cookies, které poskytne možnost na odsouhlasení užívání cookies, nebo na získání dalších informací (přečtení si informací), na modifikaci nastavení.

   1. Možné právní základy zpracování osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů Společností je v souladu s právem tehdy, pokud je splněno alespoň jedno z níže uvedených:

 1. Subjekt údajů poskytl svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétních účelů;

 2. zpracování osobních údajů je potřebná k plnění takové smlouvy, v níž je jednou stranou Subjekt údajů, nebo je to třeba před uzavřením smlouvy k uskutečnění kroků uskutečněných na žádost Subjektu údajů;

 3. zpracovávání osobních údajů je třeba ke splnění právních povinností vztahujících se na Společnost;

 4. zpracovávání osobních údajů je třeba k uplatnění oprávněných zájmů třetí strany, s výjimkou, pokud oproti takovému zájmu mají přednost takové zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů, v jejichž důsledku je nutná ochrana osobních údajů, zejména, pokud Subjekt údajů je dítě.

V případě jednotlivých zpracováváních osobních údajů o konkrétním účelu a právním podkladě zpracovávání osobních údajů při zahájení zpracování osobních údajů informace poskytnou Informace o zpracování osobních údajů.

 1. Okruh zpracovávaných osobních údajů

Společnost v první řadě zpracovává osobní údaje za účelem poskytování svých produktů a služeb, které jsou v podstatě osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů, které on zná, respektive ve speciálních případech osobní údaje pořízené od třetích stran.

Zpracovávané osobní údaje jsou osobní údaje, které Subjekt údajů uvedl v rámci uzavření smlouvy, jakož i jiné osobní údaje, které vznikají v rámci využívání služby, které lze dát do souvislosti se Subjektem údajů, jakož i úsudky, které je z nich možné usuzovat.

Informace, vztahující se na zpracovávané osobní údaje při zahájení s jednotlivými zpracovávanými osobními údaji jsou obsaženy v informacích o zpracování osobních údajů.

Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů se uskutečňuje při zahájení zpracování osobních údajů (např. při registraci na webové stránce, při vyžádání individuální nabídky ohledně produktu-služby, před uzavřením smlouvy v souvislosti s produktem-službou a je vždy spojeno s konkrétním zpracováním osobních údajů.

Okruh zpracovávaných údajů určuje cíl zpracování osobních údajů (např. identifikace osoby, poskytnutí nabídky, udržování vztahů, atd.), osobní údaje lze zpracovávat pouze vázané na účel, v rozsahu a v době která je potřebná pro dosažení cíle, respektive v době, která je určena v právních předpisech.

Údaje musí být přesné a v případě potřeby aktuální, což v určitých intervalech navozuje potřebu srovnání údajů.

Pokud zpracování osobních údajů jménem Společnosti pro správu osobních údajů provádí jiný, Společnost může využít výhradně takových Zpracovatelů, kteří poskytují vhodné záruky na uskutečnění zpracování osobních údajů v souladu s požadavky GDPR a vhodných technických a organizačních opatření, které zajišťují ochranu práva Subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů prováděný Správcem řídí Zpracovatel ve smlouvě uzavřené se Zpracovatelem.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Společnost ve smyslu hlavního pravidla je povinna vymazat všechny takové osobní údaje, vztahující se k Subjektu údajů, v případě zpracování, nichž zanikl účel zpracování osobních údajů, nebo ohledně zpracování kterých není k dispozici souhlas Subjektu údajů, nebo ji odvolal, respektive pro správu, kterých nedisponuje právním podkladem.

Cíle zpracování osobních údajů a jednotlivá zákonná nařízení v určitých případech předepisují rozdílné doby trvání uschování.

V jednotlivých případech je doba trvání uschování obecná doba promlčení podle občanského práva, od nichž v individuálních případech zákon určuje kratší nebo delší dobu trvání uschování. Společnost v takových případech uschovává osobní údaje s přihlédnutím na dobu trvání povinně předepsané ve zvláštních předpisech.

 

Účelem zpracování osobních údajů úschovy osobních údajů do doby promlčení uschování osobních údajů - bez odlišných nařízení - je možnost prokázání toho, že Správce postupoval v souladu s právem, s přihlédnutím i na to, že v rámci uplatnění práva u soudu, zpracování osobních údajů vyhovuje podmínkám uvedených v předpisech je povinen dokázat Správce.

 

Z hlediska uplatnění požadavků - bez odlišného nařízení zákona - je směrodatná obecná doba promlčení uvedená v občanském zákoníku, která je v současnosti pět let, a kterou je třeba počítat od zániku právního vztahu. To je stejně směrodatné pro osobní údaje uvedené v papírové formě, jakož i uložené elektronickým způsobem.

 

 1. Kdo je oprávněn na zpracování osobních údajů, kdo se může seznámit s osobními údaji? (Příjemci, kategorie příjemců)

Osobní údaje z účelu potřebného pro výkon svých úkolů mohou poznat ti zaměstnanci Společnosti, kteří spolupracují při realizaci, kontrole cílů zpracování osobních údajů, jakož i jednají v souvislosti se zastupováním, v míře, která je nezbytně nutná pro výkon jejich práce. Přístup k osobním údajům v rámci Společnosti Správce je řízen vnitřními předpisy pro přístupová oprávnění, v souvislosti s jednotlivými pracovními pozicemi.

S osobními údaji se také seznámí Zpracovatelé, které Společnost využívá, osoby vykonávající outsourcingové činnosti, a to zejména subdodavatelé, zprostředkující partneři zainteresovány do plnění, které Společnost využívá, jakož i ti, pro jejichž nebo pro které jsou na základě souhlasu Subjektu údajů nebo nařízení zákona osobní údaje přenášeny.

Společnost může se svou činností zpracování osobních údajů pověřit jiný subjekt, o Zpracovatelích, kteří vykonávají zprostředkovanou činnost, poskytuje společnost informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s daným zpracováním osobních údajů.

  1. Předávání osobních údajů

Společnost Správce osobních údajů je oprávněna a povinna příslušným orgánům poskytnout všechny takové ním zpracované osobní údaje, na poskytnutí kterých osobních údajů ho zavazuje právní předpis nebo pravomocný příkaz orgánu. Za takové přenosy údajů, jakož i z důvodu důsledků z toho vyplývajících, Správce nemůže být vzat na odpovědnost

Společnost Správce poskytne osobní údaje kromě výše uvedených výhradně svým spolu-správcům osobních údajů / Zpracovatelům, kteří jsou s ním ve smluvním vztahu, a v rámci toho výhradně takovým, který mají v souvislosti se Subjektem údajů povinnosti; v souladu s tím Správce poskytuje osobní údaje třetím osobám výhradně v zájmu plnění cílů a v míře, které jsou uvedeny v těchto informacích.

Přenos údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci se může uskutečnit pouze v tom případě, pokud Zpracovatel, respektive Zpracovatel, který osobní údaje přebírá splní podmínky pro předávání osobních údajů, uvedené v GDPR.

 1. Opatření pro bezpečnost údajů

Zpracovatel, splněním očekávání, které jsou uvedeny v článku 32. GDPR, považujíce to za svou povinnost, udělá vše v zájmu toho, aby zajistil bezpečnost Osobních údajů Subjektů údajů, dále provede ty nezbytná technická a organizační opatření a vytvoří ta pravidla postupů, které jsou potřebné pro uplatnění GDPR, jakož i jiných pravidel pro ochranu osobních údajů a tajemství.

Zpracovatel chrání osobní údaje proti neoprávněnému přístupu, změně, přenosu, zveřejnění, vymazání nebo zničení, jakož i náhodnému zničení a poškození.

V zájmu ochrany a bezpečnosti osobních údajů Společnost zajistí bezpečnost zpracování osobních údajů prostřednictvím řídicích (ochrana dat a tajemství, informační bezpečnost, přístupová oprávnění, atd.), technických, organizačních, vzdělávacích opatření. Takovými jsou zejména technologie, které tvoří IT bezpečnostní infrastrukturu, pravidla pro bezpečnostní přístup, systémy pro řízení oprávnění, které v případě jednotlivých pracovníků omezují přístupová oprávnění na míru potřebnou pro výkon práce, ochrana proti úniku údajům, počítačové identifikátory, hesla, ochrana obrazovky, pravidelné ukládání atd.

Pokud Společnost Zpracovatele pro zpracování osobních údajů využije Zpracovatele, může to být výhradně taková osoba, která také poskytuje vhodné záruky pro shodu zpracování osobních údajů s požadavky GDPR, jakož i ohledně realizace vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění práva Subjektů údajů.

Správce s co největší obezřetností vybírá své partnery zabezpečujících informační služby, provede všechna obvykle očekávatelné opatření v zájmu toho, aby uzavřel smlouvy, které dbají na zájmy bezpečnosti osobních údajů Subjektů údajů, aby byly jejich principy zpracování osobních údajů transparentní a aby pravidelně kontroloval bezpečnost údajů.


 

 1. Práva Subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů

Subjekt údajů může požádat informace o zpracovávání svých osobních údajů, jakož i může požadovat opravu svých osobních údajů, respektive - kromě zpracování osobních údajů nařízených v právních předpisech - jejich vymazání na základě těchto Pravidel, a to zejména prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Subjektu údajů, jíž se zpracovávání osobních údajů týká - v závislosti na právním základu zpracování osobních údajů - příslušejí níže uvedená práva:

 1. může požadovat informace o zpracovávání jeho osobních údajů;

 2. může požadovat opravu, zpřesnění svých osobních údajů;

 3. může požadovat vymazání nebo omezení svých osobních údajů;

 4. může využít své právo na přenos dat;

 5. může namítat vůči zpracovávání svých osobních údajů;

 6. v případě porušení svých práv se může obrátit na Společnost, na Kontrolní úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i na soud.

  1. Právo přístupu Subjektů údajů

Subjekt údajů může požadovat informace o zpracovávání svých osobních údajů, respektive ve vztahu k tomu, zda probíhá zpracování jeho osobních údajů. Pokud probíhá takové zpracování osobních údajů, může požadovat informace:

 1. o cíli zpracování osobních údajů,

 2. o kategoriích osobních údajů,

 3. o tom, kdo se může seznámit s osobními údaji, zejména, zda se přenášejí do třetích zemí,

 4. o době zpracování osobních údajů, nebo pokud to není možné, o hlediscích pro určení této doby,

 5. o existenci práva že může požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 6. o právu předložení stížnosti adresované ku Kontrolnímu úřadu pro zpracování osobních údajů;

 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

 8. o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Společnost Správce je povinna informace poskytnout v srozumitelné formě, zdarma. Správce účtuje úhradu nákladů pouze v tom případě, že žadatel o informace v předmětném roce ohledně totožného okruhu osobních údajů již předložil žádost o poskytnutí informací.

  1. Právo na opravu

Osobní údaj, který neodpovídá skutečnosti, je Správce povinen opravit. Na žádost Subjektu údajů Společnost bez zbytečného prodlení napraví nepřesné osobní údaje, které se na něj vztahují, respektive s ohledem na cíle zpracování osobních údajů, může požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

  1. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo na omezení zpracování

Na žádost Subjektu údajů Společnost bez prodlení vymaže osobní údaje, vztahující se na Subjekt údajů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. Subjekt údajů svůj souhlas vzala zpět, za předpokladu, že další zpracovávání osobních údajů už nemá žádný právní podklad;

 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a u Společnosti neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;

 6. osobní údaje se získávali v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, nabízených přímo dětem - bez souhlasu osoby, která vykonává rodičovský dohled.

Pokud Správce osobní údaje zveřejnil, a je povinen je vymazat tím způsobem, že s přihlédnutím k dostupné technologii a na náklady realizace provede ty rozumně očekávatelné kroky v zájmu toho, aby informoval jiných Zpracovatelů, v souvislosti s vymazáním odkazů odkazujících na dotyčné osobní údaje, nebo kopie, respektive stejnopisy těchto osobních údajů.

Subjekt údajů nemůže využít právo na vymazání a právo na zapomenutí v tom případě, pokud je zpracovávání osobních údajů nezbytné k uplatnění práva svobody projevu a informací, z důvodu splnění právní povinnosti, provádění určitého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  1. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 2. zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

 3. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

  1. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Společnost oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Společnost informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, jakož i o svých opatřeních, které provedl v důsledku jeho žádosti předložené v okruhu využívání práv, které přísluší Subjektu údajů, pokud to subjekt údajů požaduje.

  1. Právo na přenositelnost údajů

Pokud se správa osobních údajů zakládá na souhlasu Subjektu údajů, nebo na smlouvě uzavřené se Subjektem údajů nebo se zpracovávání osobních údajů uskutečňuje automatizovaným způsobem, Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

  1. Právo vznést námitku

Pokud je správa osobních údajů založena na oprávněných zájmech Společnosti, Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které je prováděno na základě oprávněných zájmů Společnosti, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Společnost v tomto případě smí dále zpracovávat osobní údaje, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Odvolání souhlasu poskytnutého pro správu osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založené na souhlasu Subjektu údajů, Subjekt údajů je oprávněn k tomu, aby svůj souhlas poskytnutý Společnosti kdykoliv odvolal. To ale neznamená automaticky vymazání osobních údajů, které jsou dotčeny odvoláním souhlasu, to se může uskutečnit pouze v případě, že zpracování osobních údajů nemá jiný právní podklad (viz bod 8.3).

 1. Právní ochrana subjektů údajů

Doporučujeme, abyste před zahájením řízení před orgány, před soudem využili své právo namítat a právo stížnosti s možností předložení u Společnosti.

V souvislosti s využíváním Vašich práv u Společnosti můžete postupovat následovně:

 • poštovní zásilkou v sídle nebo na korespondenční adrese Společnosti,

 • ve formě elektronického dopisu na e-mailových adresách, uvedených na webové stránce Společnosti,

 • telefonicky na telefonních číslech provozů, uvedených na webových stránkách společnosti, jakož i

 • osobně, na kterékoliv pobočce Společnosti, která je otevřena pro Klienty, v otevírací době, která je uvedena na webové stránce.


 

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národní orgán pro ochranu osobních údajů a svobodu informací) (Dozorní úřad)

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost u kontrolního orgánu pro ochranu osobních údajů, (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

  1. Soud

Subjekt údajů se může vůči Společnosti, respektive - v souvislosti s úkony správy osobních údajů, které patří do okruhu činnosti Správce - vůči Správci obrátit na soud, jestliže podle jeho posouzení Společnost, nebo jím pověřený, nebo na základě jeho nařízení jednající Správce spravuje jeho osobní údaje porušením předpisů, které jsou určeny v předpisech týkajících se správy osobních údajů, nebo v aktech Evropské Unie.

Soulad správy osobních údajů s právními předpisy je povinen dokázat Společnost.

 1. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizovaná správa osobních údajů lze použít výjimečně tehdy, pokud

je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Dotčenou osobou a Společností;

 • je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Subjektem údajů a Společností;

 • je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje; nebo

 • je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V prvním a třetím případě Společnost provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Subjektu údajů, alespoň

 • práva na lidský zásah ze strany Společnosti,

 • práva vyjádřit svůj názor a

 • práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená výše se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů, pokud se neuplatní vyslovený souhlas a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Informace jsou platné od 1. 10. 2018 až do odvolání.

Na začátku stránky